Preus:

Socis 84€

No Socis 90€

No Federats +14€

Amb el preu inclou mallot de Finisher

Preus El Vedrell

Preu fins el 23 Febrer

No Socis Open Natura  Federats  17€

Socis Open Natura Federats      16€

Ultims 15 dies

No socis Open Natura Federats  19€

Socis Open Natura Federats   18€

 

Preus Torrelles de Foix

Low Cost: del 3 Febrer al 9 de Febrer

Socis Open Natura: 14€

No Socis Open Natura 15€

Del 10 de Febrer al 22 de Març

Socis Open Natura: 16€

No Socis Open Natura: 17€

Del 22 Març  al 3 de Abril

Socis Open Natura: 18€

No Socis Open Natura:19€

 

No federats suplement de 2€ d'assegurança

Mateix dia prova 3€ més si queden places

 

Sols s'accepten inscripcions pagades,no existeix pre-inscripció.

Les inscripcions es consideran definitives,pel cas de no poder participar no es realitzarà cap devolució.(es podran canviar per alguna de les seguents proves per causes excepcionals justificades)

Sols s'acceptaran canvis de persona fins cinc dies abans de la prova

 

 

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El inscrit accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre