Altes i renovacions 2021

                   Quota de soci  anual  25€ (Els mallots s'entregaran a partir de finals de Gener)

Si voleu la  llicencia Federativa cal  afegir el cost de la llicencia a la quota.

Un cop enviat el formulari,fer ingrès a qualsevol dels següents números de compte

Banc de Sabadell

  ES20-0081-0055-4000-0186-3290

La Caixa:

  ES49-2100-3379-4822-0009-3361

                    Important posar nom i cognoms al ingrès

Su mensaje del formulario se ha enviado correctamente.

Ha introducido los siguientes datos:

Alta-Renovació Soci 2021

Por favor, corrija los datos introducidos en los campos siguientes:
Al enviar el formulario se ha producido un error. Inténtelo de nuevo más tarde.

Atención: Los espacios marcados con * son obligatorios.

Llista de preus de llicenciès

Preus Llicencies Federatives
02_tipus_i_preus_llicencies_2021_-_v1_11[...]
Documento Adobe Acrobat [386.5 KB]

Important:

En les llicències UCI es necessari una foto tipus carnet (podeu enviar per mail)

En les llicencies de competició tambè es necessari adjuntar certificat mèdic 

Carnet Bici:  30€ (es un carnet amb assegurança de RC),no serveix per les proves

Protecció de dades

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat del Club Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Open Natura, sent responsable del fitxer
El signant accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de Club Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el Club Open Natura  o els seus col·laboradors li remetin o dirigeixin informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre